Finneid IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

 

                                                                                                                                                                                       Full versjon --> 

HÅNDBOK FOR FINNEID IDRETTSLAG

Revidert på årsmøtet 17. mars 2016

 

 

FORMÅL OG BETYDNING

Håndboken forutsettes å være en manual som beskriver lagets organisasjon hvordan laget skal drives. Den skal være et operativt dokument som vedtas av Hovedstyret i Finneid Idrettslag.

Håndboken skal gjøres tilgjengelig for alle lagets tillitsvalgte snarest mulig etter årsmøtet.

 

INNHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOK

 

1.Lagets Lover

2.Organisasjonsplan

2.1Finneid Idrettslag

2.2Hovedstyret

2.3Stillingsbeskrivelser

3.Styremøter

3.1Dagsorden/Tidsfrister

3.2Referater/Saksnummerering/Form

3.3Styremøter i Undergruppene

4.Planer

4.1Beskrivelse av rutiner for planarbeidet

5.Økonomi

5.1Budsjett – Ansvar og formkrav, Rutiner

5.2Økonomisk oppfølgning – Regnskap, rutiner

5.3Fullmakter

5.4Kontingenter/Kontingentrutiner

6.Ekstern rapportering

7.Søknader om offentlig støtte

8.Håndball

8.1Organisering

8.2Stillingsinstrukser

8.3Lag/Grupper

9.Fotball

9.1Organisering

9.2Stillingsinstrukser

9.3Lag/Gruppe

9.4Rekreasjon og trim

9.5Organisering

9.6Stillingsinstrukser

9.7Lag/Grupper

10.Idrettsskole

10.1Organisering

10.2Stillingsinstrukser

10.3Lag/Grupper

 

 

    KAPITEL 1 - LAGETS LOVER

 

            LOV FOR FINNEID IDRETTSLAG

      STIFTET DEN 26. OKTOBER 1917

            Vedtatt på lagets årsmøte, den  17.mars 2016

Godkjent av Nordland idrettskrets den ......?

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1       Formål

(1)       Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2       Organisasjon

(1)       Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

             (2)       Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

(3)       Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] idrettskrets, hører hjemme i [navn på kommune] kommune, og er medlem av [navn på idrettsråd] idrettsråd.

(4)       Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3       Medlemmer

        (1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende ha: 

a)         akseptert å overholde idrettslagets- og overordnede organisasjonsledds

            regelverk, og vedtak.    

b)         gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

             (3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

             (5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)       Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10)     Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4       Medlemskontingent og avgifter

            Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5       Kjønnsfordeling

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)       Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i, eller har oppdrags avtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

              (4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

              (5)       Forslagsrett:

                          a)        Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

                          b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

              e)        Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

                (6)       Talerett:

                            Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)       En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)       Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)       Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)      En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 9       Inhabilitet

              (1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å       tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

                          a)        når vedkommende selv er part i saken,

b)         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)         når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

              (8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 10     Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[5] eller ved fjernmøte[6]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

              (3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

              (2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

            (3)       Styret mottar ikke godtgjørelse.

 

III. ØKONOMI

 

§ 12     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)       Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)       Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)       På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)       Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13     Årsmøtet

(1)       Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[8].

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14     Ledelse av årsmøtet

              Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15     Årsmøtets oppgaver

            Årsmøtet skal:

            1. Godkjenne de stemmeberettigete.

            2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

            3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

            4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

            5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

            6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                                         

            7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

            8. Vedta idrettslagets budsjett.

            9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

           10. Foreta følgende valg:

                 a) Leder og nestleder

                 b) 8 styremedlemmer og 1 varamedlem

                 c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

                 d) To revisorer.

                 e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

                  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

§ 16     Stemmegivning på årsmøtet

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17     Ekstraordinært årsmøte

(1)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

                         a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

                         b) Vedtak av styret i idrettslaget.

                         c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

                         d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2)       Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 18     Idrettslagets styre

             (1)       Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

             (2)       Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

                           d)        Representere idrettslaget utad.

                           e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

                            f)         Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 19     Grupper og komiteer

(1)       Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)       Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)       Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
 3. Det årlige møtet skal:
  1. Behandle regnskap.
  2. Behandle gruppens årsberetning.
  3. Fastsette budsjett.
  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 4. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 5. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 20     Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

            For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21     Lovendring

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.                                Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)       Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 22     Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)       Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre                           måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar             med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

              (3)       Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget                               skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

     KAPITEL 2 - ORGANISASJONSPLAN

        Organisasjonsplanen vedtas av lagets årsmøte.

       

        2.1.Finneid Idrettslag

        2.2. 

            2.3.Hovedstyret

 

             2.4.Stillingsbeskrivelser

 

              Funksjon: Hovedstyre og dets medlemmer

                    Ansvar:          

                     - Ansvar for idrettslagets samlede drift.

                   

                     Leder:            

                     - Ansvar for idrettslagets samlende drift og leder hovedstyret

                     - Lederen står til ansvar overfor idrettslagets årsmøte

                     - Leder skal godkjenne betaling registrert av kasserer

                     - Lederen velges på årsmøtet for to år ad gangen.

 

                     Nestleder:    

                     - Lederens stedfortreder og nærmeste rådgiver

                     - Idrettslagets utdanningsansvarlige

                     - Sponsoransvarlig, Dugnadsansvarlig

                     - Nestleder er ansvarlig for politiattester

                     - Nestleder står til ansvar for idrettslagets Leder

                     - Nestleder velges på årsmøtet for to år ad gangen

 

                      Kasserer:        

                      - Skal føre idrettslagets samlede regnskaper

                      - Fører idrettslagets medlemslister på et NIF elektronisk program

                      - Skal sørge for sikker plassering av idrettslagets midler, samt sikre best mulig avkastning av midlene.

                      - Kasserer står til ansvar overfor idrettslagets leder.

                      - Kasserer skal forestå registrering av betaling av faktura/utlegg, og informere leder at det ligger til godkjenning

                      - Kasserer velges på årsmøtet for to år ad gangen.

 

                       Sekretær:        

                       - Skal føre protokoll fra møtene i hovedstyret.

                       - Lagets informasjonsmedarbeider

                       - Skal i samråd med leder forestå lagets korrespondanse.

                       - Står til ansvar overfor idrettslagets leder

                       - Velges på årsmøtet for to år ad gangen.

 

 

           KAPITEL 3 - STYREMØTER

               Styremøter avholdes i prinsippet etter behov.  Møtet ledes av lagets leder eller dennes stedfortreder.

               Følgende har møteplikt:

               Leder, Nestleder, kasserer, Sekretær, Ledere for Undergruppene – evt. stedfortredere.

 

3.1     Dagsorden/Frister

                       Innkalling:      

                       - Innkalling sendes ut med dagsorden og eventuelle vedlegg senest 3 dager før styremøter.

                       - Sakene på dagsorden skal nummereres med saksnummer i henhold til standard.

                       Se pkt. 3.2

 

                        Dagsorden:     

                         Følgende saker skal være med på ordinære styremøter:

                        - Gjennomgang og godkjenning av siste referat.

                        - Økonomisk status.

                        - Status fra undergruppene

                        Ansvarlig:       Leder og Sekretær

 

3.2      Referat/Saksnummerering/Form

                        Referat:

                        - Skal skrives fra hvert styremøte.  Saker gis et saksnummer som inneholder år (to tall) og fortløpende nummer.  Saken beholder sitt saksnummer inntil den er avsluttet. 

                        Vedtak:

                         - I hver sak hvor det foreligger et vedtak skal dette klart spesifiseres.

                         Avslutning: 

                         - Når en sak avsluttes skal dette spesifiseres.

                        - ”Saken avsluttes”.

                          Utsending:     

                          - Referat skal sendes ut til styrets medlemmer senest en uke etter styremøtet.

                           Ansvarlig:       Sekretær.

 

 

             KAPITEL 4 - PLANER

                  Det er vesentlig for lagets drift at det foreligger langsiktige planer for driften av de enkelte gruppene.  Disse planene danner grunnlaget for prioriteringer og satsninger for laget                   og vil være styrende for de mer detaljerte aktivitetsplanene.

 

      1.1       Beskrivelse av rutiner for plan-arbeidet

     Plan-arbeidet foregår etter følgende rutiner hvor årsmøtet i mars er sentralt:

                         1. Årlige aktivitetsplaner utarbeides for gruppene

                         2. Budsjett for kalenderåret utarbeides med utgangspunkt i aktivitetsplanene. Ferdig i januar.

                         3. Regnskapsstatus i forhold til budsjett skal være fast post på alle ordinære styremøter.

                         4. Aktivitetsplanene gjennomgås og revideres fortløpende

 

 

     KAPITEL 5 - ØKONOMI

       God økonomistyring er en forutsetning for god drift av idrettslaget.  Det er derfor av vesentlig betydning at rutinene er gode – og at de følges opp.  Eventuelle behov for                  endringer eller tilføyelser for å forbedre rutinene meldes inn til medlemmer av hovedstyret slik at endringsforslagene kan behandles raskt og eventuelt implementeres i                  rutinene.

 

5.1         Budsjett – Ansvar og formkrav.  Rutiner

              Ansvar:     Alle undergrupper og hovedstyret skal utarbeide budsjett for kommende driftsår.  Det er hovedstyrets ansvar å fremlegge et anbefalt budsjett for årsmøtet.

                     Rutiner:     Arbeidet med budsjett baseres på gruppen/lagets strategi og koordineres med aktivitetsplanene for budsjettåret.

 

                     1. Eventuelle føringer gis fra hovedstyret

                     2. Undergruppene og hovedstyret går gjennom resultat fra 1. budsjettrunde.  Dersom det er behov for revidering av budsjett, legges det føringer fra hovedstyret som den                                eller de aktuelle undergrupper må jobbe videre med.

                     3. Når hovedstyret godkjenner resultatene godkjennes budsjettet.

                     4. Budsjettet fremlegges for Årsmøtet for endelig godkjennelse.

 

       5.2         Økonomisk oppfølgning – Regnskap, rutiner

              Regnskap skal fremlegges på hvert ordinære styremøte.  Følgende skal rapporteres.

 

               Pr. undergruppe:  Status regnskap mot budsjett

                                            Kommentar fra kasserer om avvik.

                                            Undergruppens leder skal kommentere eventuelle avvik.

                                            Dersom hovedstyret ber om det, skal en konkret plan for korreksjon av avvikene presenteres på neste styremøte.

                                            Undergruppen skal presentere en prognose for årsregnskapet.

                                            D.v.s. en vurdering av årets grupperegnskap i forhold til budsjett.

                                            Dersom hovedstyret ønsker endringer i prognosen, kan det be undergruppen presentere tiltak for å korrigere.

 

       5.3.            Fullmakter

                         Fullmakter til å forplikte klubben eller å foreta innkjøp gis til medlemmer av hovedstyret inkludert lederne for undergruppene.  Fullmakten forutsetter i utgangspunket at                                forpliktelsen er innenfor det godkjente budsjett.

                         Klubbens leder kan sammen med et styremedlem godkjenne innkjøp/forpliktelser for inntil kr. 50.000,- for budsjetterte kostnader. For kjøp utover dette skal det foreligge                              styrevedtak.

 

  5.4            Kontingenter/Kontingentrutiner

                          Medlemskontingent betales som en årskontingent som i utgangspunktet følger kalenderåret.  På grunn av avvikende sesong vil noen betale kontingent for perioden                                   august-juli.  Dette gjelder medlem av følgende grupper:

                          - Håndball

                          - Idrettsskolen

 

                           Kontingentsatsene inndeles i ulike grupper.  Satsene for de enkelte kontingentgruppene fastsettes av årsmøtet.

 

1Aktiv utøver

2Idrettsskoledeltager

3Passiv medlem (trener/tillitsvalgt)

4Støttemedlem

5Rabatter gis til medlemmer av familier som har flere aktive medlemmer

Aktiv utøver nr. 2 pr. husstand:                        50 % rabatt.

Aktiv utøver nr. 3 og høyere pr. husstand:        Kr 100 pr medlem

Treningsavgift støttemedlemmer 100 kr

 

                             Tillitsvalgte må være medlem av laget.

 

                              Kontingent skal betales til idrettslagets bankkonto. 

                              Ansvar:

                              Kasserer:              

                              - Skal ha ajourført medlemsliste og sende ut kontingentkrav til samtlige tillitsvalgte og registrerte støttemedlemmer. 
                              - Skal følge opp at innbetaling skjer i henhold til mottatte lister fra gruppelederne.  Betalingspåminnelser/purring gjøres enten direkte eller gjennom                                                                 gruppelederne.

                              Gruppeledere:    

                               - Har ansvar for at det lages deltagerliste for hvert lag/gruppe og at denne leveres til kasserer– og at bankgiroer for innbetaling av kontingent leveres ut til                                                       medlemmene. 
                                - Har ansvar for å etablere rutiner som sikrer at deltagere som tilkommer etter vedtatte frister for medlemsregistrering blir registrert og meldt til kasser. 

 

                               Følgende frister gjelder:

Fotball:           En måned etter treningsstart: Senest 10. mai

Håndball:        En måned etter treningsstart: Senest 1. november   

Idrettsskole:   En måned etter treningsstart: Senest 1. november

 

 

             KAPITEL 6 - EKSTERN RAPPORTERING

 

 

Periode

Rapport til

Sak

Ansvarlig

April

Norges Idrettsforbund

Antall medlemmer fordelt på kjønn, alder og aktivitet.

Gruppeledere

Kasserer

Mars

Årsmøte

Årsmelding, Regnskap, Budsjett, Planer

Styret

Etter årsmøtet

Brønnøysundregistret

Styresammensetning

Sekretær

 

 

                KAPITEL 7 - SØKNADER

 

Tidsfrist

Søknad til

Hvordan

Ansvarlig

Januar

Norges Idrettsforbund

Aktivitetsstøtte via Fauske Idrettsråd på basis av rapportert antall medlemmer og aktiviteter.

Gruppeledere

kasserer

Mars

Fauske Kommune

Grunntilskudd

Eget skjema

Kasserer

Mai

Fauske Kommune

Treningstider (idrettshall)

Gruppeledere

Mai

Finneid Skole

Bruk av Gymsal

Gruppeledere

 

 

                 KAPITEL 8 - HÅNDBALL

 

      8.1  Organisering

             Ledelse:     Håndballgruppa består av

                                1 Leder

                                   Trenere

              Lagene:     Hvert av lagene skal ha følgende ledelse

                                1 Trenere

                                1 Lagleder

 

8.2   Stillingsinstrukser

        Leder:

       - Være medlem i hovedstyret

       - Skal være kontaktperson mellom hovedstyre og trenere

       - Tar ansvar for budsjett og årsmelding

       - Tar ansvar for å levere medlemslister til kasserer

 

        Trenere:               

        - Har ansvaret for å trene laget, planlegging og gjennomføring

 

         Lagledere:            

         - Har ansvaret for de praktiske forhold rundt lagene

         - Reiser/turneringer og organisering av disse

         - Dugnader

         - Drakter og utstyr.

 

      8.3   Lag/Grupper

           Håndballgruppa har følgende lag:

           - Vi har lag etter behov

 

 

 

           KAPITEL 9      FOTBALL

 

      9.1    Organisering

               Ledelse:     Fotballgruppa består av

                                  1 Leder
                                     Trenere

               Lagene:      Hvert av lagene skal minimum ha følgende ledelse

                                   1 Trener

         1 Lagleder

 

9.2.    Stillingsinstrukser

Leder:

Være medlem i hovedstyret

Skal være kontaktperson mellom hovedstyre og trenere

Tar ansvar for budsjett og årsmelding

Tar ansvar for å levere medlemslister til kasserer

 

Trenere:  

- Har ansvaret for å trene laget, planlegging og gjennomføring

 

Lagledere:    

- Har ansvaret for de praktiske forhold rundt lagene

- Reiser/turneringer og organisering av disse

- Dugnader

- Drakter og utstyr.

 

9.3     Lag/Grupper

          Fotballgruppa har følgende lag:

          Vi har lag etter behov, med fokus på 7èr og 5èr fotball

 

 

           KAPITEL 10 - Rekreasjon og trim

 

    10.1    Organisering

               Rekreasjon og trimgruppa består av en leder som kan etter behov kalle inn støttespillere

     

    10.2     Stillingsinstrukser

         Leder:

         - Være medlem i hovedstyret

         - Skal være kontaktperson mellom hovedstyre gruppemedlemmer

         - Tar ansvar for budsjett og årsmelding

         - Tar ansvar for å levere eventuelle medlemslister til kasserer

           

           Drifte og tilrettelegge for ski-, skøyte- og marsjaktivitet

 

  10.3         Lag/grupper

                  Vardemarsjkomiteen:      

                  Fungerer som en egen gruppe som kun arrangerer Vardemarsjen.

 

 

 

               KAPITEL 11 - IDRETTSSKOLA

 

      11.1         Organisering

                      Ledelse:    Idrettsskola består av:

1 Leder

                                        Alle aktivitetslederne

 

11.2          Stillingsinstrukser

                 Leder:

                 - Være medlem i hovedstyret

                 - Skal være kontaktperson mellom hovedstyre gruppemedlemmer

                 - Tar ansvar for budsjett og årsmelding

                 - Tar ansvar for å levere eventuelle medlemslister til kasserer

 

                  Aktivitetsledere:

                  - Aktivisere og lede treningene

                  - Planlegge aktiviteter

 

11.3          Lag/Grupper

                 Idrettsskola er organisert i grupper som følger klassetrinn fra 1. til 4. klasse.

 

[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

[3] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

[4] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

[5] For eksempel per e-post.

[6] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[7] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[8] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

[9] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[10] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

[11] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[12] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[13] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[14] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

[15] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

[16] Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[17] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[18] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

FINNEID IDRETTSLAG
POSTBOKS 2
8202 FAUSKE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift